Подробен списък с командите към ChanServ в BG IRC Network.
ChanServ - помага при създаването на канал и неговото управление.

Синтаксис за помощ /MSG ChanServ HELP КОМАНДАACCESS - Променя правата на потребители в канала.Синтаксис:

/MSG CS ACCESS #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] ниво - добавя ниво на права на псевдоним или маска. (нивата може да видите в отдел LEVELS)
/MSG CS ACCESS #КАНАЛ DEL [маска/номер от листа] - премахва ниво на права на псевдоним или маска.
/MSG CS ACCESS #КАНАЛ LIST [псевдоним/маска] - изважда лист с всички резултати по моделът който сте дали.
/MSG CS ACCESS #КАНАЛ VIEW [псевдоним/маска] - изважда лист с резултати на потребители с нивото и от кого е добавен.
/MSG CS ACCESS #КАНАЛ CLEAR - изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

Пример:

/MSG CS ACCESS #КАНАЛ ADD Кирчо 10 - добавя ниво 10 на псевдоним Кирчо.

AKICK - Автоматичен шут+забрана за влизане в даден канал.Синтаксис:

/MSG CS AKICK #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] [причина] - добавя автоматичен шут+забрана на даден псевдоним или маска.
/MSG CS AKICK #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска/номер] - премахва автоматичен шут+забрана на даден псевдоним, маска или номер от листа.
/MSG CS AKICK #КАНАЛ LIST [псевдоним/маска] - изважда лист с всички резултати по моделът който сте дали.
/MSG CS AKICK #КАНАЛ VIEW [псевдоним/маска/номер] - изважда лист с резултати на потребители и от кого са добавени.
/MSG CS AKICK #КАНАЛ ENFORCE - принудително проверява канала за отговарящи на зададените параметри потребители.
/MSG CS AKICK #КАНАЛ CLEAR - изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

Примери:

/MSG CS AKICK #КАНАЛ ADD Кирчо спам - добавя автоматичен шут+забрана на Кирчо с причина "спам"

QOP - Променя лист с добавени с OWNER (автоматични права на "собсвеник" "~" ) потребители.Синтаксис:

/MSG CS QOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] - Добавя потребител или маска в листата.
/MSG CS QOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] - Премахва потребител или маска от листата.
/MSG CS QOP #КАНАЛ LIST - показва всички добавени в канала с OWNER
/MSG CS QOP #КАНАЛ CLEAR - изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

SOP - Променя лист с добавени с PROTECT (автоматични "администратор на канал" права "&" ) потребители.Синтаксис:

/MSG CS SOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] - Добавя потребител или маска в листата.
/MSG CS SOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] - Премахва потребител или маска от листата.
/MSG CS SOP #КАНАЛ LIST - показва всички добавени в канала с PROTECT
/MSG CS SOP #КАНАЛ CLEAR - изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

AOP - Променя лист с добавени с OP (автоматични "операторски" права "@" ) потребители.Синтаксис:

/MSG CS AOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] - Добавя потребител или маска в листата.
/MSG CS AOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] - Премахва потребител или маска от листата.
/MSG CS AOP #КАНАЛ LIST - показва всички добавени в канала с AutoOP
/MSG CS AOP #КАНАЛ CLEAR - изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

Пример:

/MSG CS AOP #КАНАЛ ADD Кирчо - Добавя автоматични операторски права на Кирчо. (За да работи тази команда, псевдонимът трябва да е регистриран)

HOP - Променя лист с добавени с HalfOP (автоматични половин операторски права "%" ) потребители.Синтаксис:

/MSG CS HOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] - Добавя потребител или маска в листата.
/MSG CS HOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] - Премахва потребител или маска от листата.
/MSG CS HOP #КАНАЛ LIST - показва всички добавени в канала с HalfOP
/MSG CS HOP #КАНАЛ CLEAR - изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

VOP - Променя лист с добавени с VOICE (автоматични половин операторски права "+" ) потребители.Синтаксис:

/MSG CS VOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] - Добавя потребител или маска в листата.
/MSG CS VOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] - Премахва потребител или маска от листата.
/MSG CS VOP #КАНАЛ LIST - показва всички добавени в канала с VOICE
/MSG CS VOP #КАНАЛ CLEAR - изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

BAN - Слага забрана бан на даден псевдоним или по зададени критерий.Синтаксис:

/MSG CS BAN #КАНАЛ +[време (1m/1h/1d)] [псевдоним/маска] [причина] - ако не въведете време бана остава постоянна.

Примери:

/MSG CS BAN #Bulgaria +1h Кирчо спам - забранява на псевдоним Кирчо да влиза в канала.
/MSG CS BAN #Bulgaria +1h *!*@Kircho.be спам - забранява на всички хостове *!*@Kircho.be да влизат в канала.
/MSG CS BAN #Bulgaria Кирчо спам - ако не въведете време забраната остава постоянна докато не я премахнете.

CLONE - Копира някои настройки от друг канал.Синтаксис:

/MSG CS CLONE #КАНАЛ-1 #КАНАЛ-2 [функция]

Възможни функции са: ACCESS, AKICK, LEVELS и BADWORDS.
#КАНАЛ-1 - от този канал ще вземе функцията.
#КАНАЛ-2 - в този канал ще ги постави като премахне съществуващи.
Важно условие за да работи тази команда е да сте с права на собственик и в двата канала.

HALFOP/DEHALFOP - Добавя/Премахва статут половин оператор HalfOP (%) на определен псевдоним.Синтаксис:

/MSG CS HALFOP/DEHALFOP [псевдоним]

Пример:

/MSG CS DEHALFOP Кирчо - премахва HalfOP правата на Кирчо - ако не добавите псевдоним, системата ще премахне вашите права.

OP/DEOP - Добавя/Премахва статут "оператор" (@) на определен псевдоним.Синтаксис:

/MSG CS OP/DEOP [псевдоним]

OWNER/DEOWNER - Добавя/Премахва статут "собсвеник" (~) на определен псевдоним.Синтаксис:

/MSG CS OWNER/DEOWNER [псевдоним]

PROTECT/DEPROTECT - Добавя/Премахва статут "администратор на канала" (&) на определен псевдонимСинтаксис:

/MSG CS PROTECT/DEPROTECT [псевдоним]

VOICE/DEVOICE - Добавя/Премахва статут "правo на глас" (v) на определен псевдонимСинтаксис:

/MSG CS VOICE/DEVOICE [псевдоним]

UP/DOWN - Добавя/Премахва статут на определен псевдоним.


Синтаксис:

/MSG CS UP/DOWN [псевдоним]

DROP - Премахване на регистрацията на канала.Синтаксис:

/MSG CS DROP #КАНАЛ #КАНАЛ - Повтарянето 2 пъти на канала е за да не се допускат грешки.

ENFORCE - Принудително прилагане на функции в канала.Синтаксис:

/MSG CS ENFORCE #КАНАЛ [функция]

Възможни функции са:
SECUREOPS - Опреснява статута на всички потребители и оставя само тези който имат добавени права в ACCESS листата.
RESTRICTED - Бие шут на всички от канала без значение техните права.
REGONLY - Бие шут на всички нерегистрирани потребители.
SSLONLY - Бие шут на всички потребители, които не използват сигурна SSL връзка.
BANS - Бие шут на всички отговарящи на модела от банове в каналната листа.
LIMIT - Задава отново функцията лимит и гони всички над числото зададено в MODE листата.

ENTRYMSG - Коригира съобщение което излиза на потребителите при влизането им в канала.Синтаксис:

/MSG CS ENTRYMSG #КАНАЛ ADD [съобщение] - добавя съобщение или поздрав (могат да се добавят повече от едно, така излизат на нови редове)
/MSG CS ENTRYMSG #КАНАЛ DEL [номер на ред] - премахва съобщение
/MSG CS ENTRYMSG #КАНАЛ LIST - показва всички добавени съобщения и техните номера по ред.
/MSG CS ENTRYMSG #КАНАЛ CLEAR - премахва всички съобщения на канала.

FLAGS - Флагове определящи правата на потребител.(можете по-финно да нагласите правата на потребител)Синтаксис:

/MSG CS FLAGS #КАНАЛ MODIFY [псевдоним/маска] [промени] - прави промяна на флагове
/MSG CS FLAGS #КАНАЛ LIST [псевдоним/флагове] - изважда лист с зададени критерии / ако няма критерии изважва всички
/MSG CS FLAGS #КАНАЛ CLEAR - премахва всички флагове.

Пример:

/MSG CS FLAGS #КАНАЛ MODIFY Кирчо -V - Премахва флаг V за автоматичен +voice в канала.

Възможни флагове:
A - Автоматични права & "администратор на канала" при влизане.
a - Позволение да премахва & на потребители.
a - Позволение да премахва & на самия себе си.
b - Позволение да слага БАН на потребители.
B - Позволение да ползва команди /say и /act.
c - Позволение да ползва "fantasy" команди.
f - Позволение да променя ACCESS листа.
f - Позволение да вижда ACCESS листа.
F - Позволение за команди, които са забранени за собствениците на канала.
G - Позволение да ползва GETKEY команда
g - Показване поздравително съобщение при влизане.
H - Автоматични права % "половин оператор" на канала при влизане.
h - Позволение да премахва % на потребители.
h - Позволение да премахва % на самия себе си.
I - Позволение да вижда пълното INFO на канала.
i - Позволение да ползва INVITE команда.
K - Позволение да ползва AKICK команда.
K - Позволение да променя каналната BADWORDS листа.
k - Позволение да ползва KICK команда.
K - Не показва кой е поставил kick когато SIGNKICK LEVEL е в използване.
m - Позволение да чете каналните съобщения от MemoServ
N - Предпазва потребителите да бъдат изритвани от Сървис
O - Автоматични права @ "оператор" при влизане.
o - Позволение да премахва @ на потребители.
o - Позволение да премахва @ на самия себе си.
Q - Автоматични права ~ "собственик" при влизане.
q - Позволение да премахва ~ на потребители.
q - Позволение да премахва ~ на самия себе си.
s - Позволение да привлича бот от BotServ.
s - Позволение да ползва MODE команда.
s - Позволение да слага канални настройки.
t - Позволение да променя заглавието на канала.
u - Позволение да премахва БАН на потребители.
V - Автоматични права +voice "глас" при влизане.
v - Позволение да премахва +voice на потребители.
v - Позволение да премахва +voice на самия себе си.

GETKEY - Връща ключът на канала ако има зададен такъв.Синтаксис:

/MSG CS GETKEY #КАНАЛ

HELP - Показва меню за помощ.


INFO - Показва информация за регистриран канал.Синтаксис:

/MSG CS INFO #КАНАЛ

INVITE - Кани даден псевдоним в канала. Ползва се при зададен мод в канала +i (invite only) само за поканени.Синтаксис:

/MSG CS INVITE #КАНАЛ [псевдоним]

KICK - Изритва даден псевдоним или маска от канала.Синтаксис:

/MSG CS KICK #КАНАЛ [псевдоним] [причина]
/MSG CS KICK #КАНАЛ [маска] [причина]

Примери:

/MSG CS KICK #КАНАЛ КИРЧО СПАМ - Изритва псевдоним Кирчо от канала.
/MSG CS KICK #КАНАЛ *!*@Kircho.be СПАМ - Изритва всички потребители с хост *!*@Kircho.be

LEVELS - Определя финните права на потребителите в числа.Синтаксис:

/MSG CS LEVELS #КАНАЛ SET [тип] [ниво] - промяна на даден тип ниво.
/MSG CS LEVELS #КАНАЛ DIS/DISABLE [тип] - спиране на даден тип ниво.
/MSG CS LEVELS #КАНАЛ LIST - показва всични нива на канала и техните типове.
/MSG CS LEVELS #КАНАЛ RESET - ресетва всички нива на канала по оргинално зададени.

Пример:

/MSG CS LEVELS #КАНАЛ SET OP 10 - ще промени минималната стойност при която трябва да е добавен потребител за да може да има "операторски" права.
Нивата са от 1 до 10000 като при 10000 е собсвеника на канала с най-високи права, а 1 е най-ниският възможен вариянт.

LIST - Показва всички регистрирани канали по зададен критеий.Синтаксис:

/MSG CS LIST [модел]

Примери:

/MSG CS LIST *music* - Показва всички канали съдържащи "music" в името си.

LOG - Известява за направени промени по канала през ChanServ.Синтаксис:

/MSG CS LOG #КАНАЛ - показва налични конфигурации за канала.
/MSG CS LOG #КАНАЛ [команда] [метод] [статут] - добавя нов начин за известяване при използване на дадена команда.

Пример:

/MSG CS LOG #КАНАЛ chanserv/access MESSAGE @ - При промяна на ACCESS листа ChanServ(ако не е променен с друг бот) ще изпрати съобщение до всички в канала с @

Възможни варианти са също: MESSAGE [статут], NOTICE [статут], MEMO

MODE - Контролира всички модове на канала.Синтаксис:

/MSG CS MODE #КАНАЛ LOCK [ADD|DEL|SET|LIST] [мод]- променя заключващи се модове на канала. ADD - добавя; DEL - премахва; SET - задава;
/MSG CS MODE #КАНАЛ SET modes - задава модове на канала през ChanServ.
/MSG CS MODE #КАНАЛ CLEAR [what] - изтрива всички зададени модове през ChanServ.

Примери:

/MSG CS MODE #КАНАЛ LOCK ADD +ips - ChanServ ще зададе +invite only;+private;+secret и няма да позволява да се променят ако не се използва DEL.
/MSG CS MODE #КАНАЛ SET +l 12 - Ще зададе лимит на канала 12. По този начин всеки с права в канала може да го смени без проблем.
Всички канални модове можете да видите като на статус прозорез напишете /helpop chmodes

REGISTER - Регистрира канал.Синтаксис:

/MSG CS REGISTER #КАНАЛ - За да регистрирате канал трябва да имате минимум @(операторски права в канала) и да не е регистриран от друг потребител.

SET - Променя канални настройки.Синтаксис:


/MSG CS SET AUTOOP #КАНАЛ [on/off] - променя автотичното даване или не на права в канала.
/MSG CS SET BANTYPE #КАНАЛ [тип бан] - Определя как Сървис да слага бан в канала.

Типът бан е число от 0 до 3 както следва:
0: *!user@host
1: *!*user@host
2: *!*@host
3: *!*user@*.domain

/MSG CS SET DESC #КАНАЛ [описание] - Добавя описание на канала.
/MSG CS SET EMAIL #КАНАЛ [емайл] - Добавя емайл към описанието на канала.
/MSG CS SET FOUNDER #КАНАЛ [псевдоним] - Променя създателя на канала.
/MSG CS SET KEEPMODES #КАНАЛ [on/off] - Запазва направените канални модове дори и да няма хора и ги задава отново когато бъде посетен.
/MSG CS SET KEEPTOPIC #КАНАЛ [on/off] - Запазва заглавието на канала, дори и да няма хора и го задава отново когато бъде посетен.
/MSG CS SET PEACE #КАНАЛ [on/off] - Регулира задаването на критични команди. (ban, kick, deop и т.н.)
/MSG CS SET PERSIST #КАНАЛ [on/off] - Прави канала постоянен за Сървис и не напуска канала дори и когато последния потребител излезе.
/MSG CS SET PRIVATE #КАНАЛ [on/off] - Скрива канала от LIST команда.
/MSG CS SET RESTRICTED #КАНАЛ [on/off] - Забранява достъпа на всички!
/MSG CS SET SECURE #КАНАЛ [on/off] - Мерки за сигурност в канала.
/MSG CS SET SECUREFOUNDER #КАНАЛ [on/off] - Подсигурява създателят на канала от команди за смяна на собсвеника и други дори при нужното ниво от др. потребители.
/MSG CS SET SECUREOPS #КАНАЛ [on/off] - Контрол над операторите в канала.
/MSG CS SET SIGNKICK #КАНАЛ [on/level/off] - Подписване при използване на команда KICK. (при LEVEL премахва подписа на тези който с нужното ниво)
/MSG CS SET SUCCESSOR #КАНАЛ [псевдоним] - Добавя помошник на създателя на канала. При изтичане на ника на създателят помошникът автоматично става негов създател.
/MSG CS SET URL #КАНАЛ [линк] - Добавя линк към описанието на канала.

STATUS - Вади състояне на потребител от канала.Синтаксис:

/MSG CS STATUS #КАНАЛ [псевдоним]

SYNC - Синхронизира статута на потребителите в канала на база ACCESS листа.Синтаксис:

/MSG CS SYNC #КАНАЛ

TOPIC - Променя заглавието на канала.Синтаксис:

/MSG CS TOPIC #КАНАЛ SET [заглавие] - задава заглавие на канала. Ако няма заглавие ще изчисти сегашния.
/MSG CS TOPIC #КАНАЛ APPEND [заглавие] - добавя заглаве към съществуващо.
/MSG CS TOPIC #КАНАЛ [UNLOCK/LOCK] - отключва или заключва промяната на заглавието.

UNBAN - Премахва забрана бан на псевдоними или маски от канала.Синтаксис:

/MSG CS UNBAN #КАНАЛ [псевдоним]/или/[маска]


Специални благодарности на Draganov!
facebook twitter Google+